Дата на заминаване:
16.10.2020 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕГН:
Брой туристи:
ПРОДЪЛЖИ