Дата на заминаване:
07.03.2020 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕГН:
Брой туристи:
ПРОДЪЛЖИ