Дата на заминаване:
26.05.2018 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕГН:
Брой туристи:
ПРОДЪЛЖИ