Дата на заминаване:
23.08.2018 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕГН:
Брой туристи:
ПРОДЪЛЖИ