Дата на заминаване:
04.11.2018 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕГН:
Брой туристи:
ПРОДЪЛЖИ